Committees

Board Member Nomination Committee

Mohan Sankaran (Co-Chair), Jane Zhang (Co-Chair)


Distinguished Webinar Committee

John Wang (Chair), Fred Yan, Honami Naora, Xuedong Huang, Peter Ma, Li Qiao


Diversity, Equality, and Inclusion Committee

Anna Samia (Chair), Honami Naora, Boon Loo, Mohan Sankaran, Li Qiao


Entrepreneurship Committee

Stephen Xi (Co-Chair), Fred Yan (Co-Chair), Chao Yan


Leadership Development Committee

Bo Wu (Co-Chair), Elizabeth Xu (Co-Chair), Yiguang Ju, Baijun Tian, Jane Zhang


Summit (Symposia) Committee

Fred Yan (Chair), Yiguang Ju, Peter Ma, Jane Zhang, John Wang, Baijun Tian