Committees

Board Member Nomination Committee

Mohan Sankaran (Co-Chair), Jane Zhang (Co-Chair)


Distinguished Webinar Committee

John Wang (Chair), Fred Yan, Honami Naora, Xuedong Huang, Peter Ma, Li Qiao


Energy and Materials Webinar Committee

Liangbing Hu (Chair) and Haibin Xu (Co-Chair, Shell Inc)


Biomedical Engineering Webinar Committee

John Wang (Chair), Peter Ma (co-Chair)


Diversity, Equality, and Inclusion Committee

Anna Samia (Chair), Honami Naora, Boon Loo, Mohan Sankaran, Li Qiao


Entrepreneurship Committee

Stephen Xi (Co-Chair), Fred Yan (Co-Chair), Chao Yan


Junior Board Committee

Cheyenne Teng (Chair), Anna Samia, Aditya Lele, Yuan Xue

Leadership Development Committee

Bo Wu (Co-Chair), Elizabeth Xu (Co-Chair), Yiguang Ju, Baijun Tian, Jane Zhang


Membership Committee

Peter Ma (Chair), Anna Samia, Baijun Tian, Fred Yan, Yuan Xue


Summer Academy Committee

Yuan Xue (Co-Chair), Fred Yan (Co-Chair), Jane Zhang, John Wang, Baijun Tian, Anna Samia, Yiguang Ju

Lei Xu (Co-Chair), Yutao He (Co-Chair)

(Symposia) Committee

Fred Yan (Chair), Yiguang Ju, Peter Ma, Jane Zhang, John Wang, Baijun Tian