Committees

Board Member Nomination Committee 

Mohan Sankaran (Co-Chair), Jane Zhang (Co-Chair)

Distinguished Webinar Committee 

John Wang (Chair), Fred Yan, Honami Naora, Xuedong Huang, Peter Ma, Li Qiao

Energy and Materials Webinar Committee 

Liangbing Hu (Chair) and Haibin Xu (Co-Chair, Shell Inc)

Biomedical Engineering Webinar Committee 

John Wang (Chair), Peter Ma (co-Chair)

Diversity, Equality, and Inclusion Committee

Anna Samia (Chair), Honami Naora,  Boon Loo, Mohan Sankaran,  Li Qiao

Entrepreneurship Committee

Stephen Xi (Co-Chair), Fred Yan (Co-Chair), Chao Yan

Junior Board Committee 

Cheyenne Teng (Chair),  Anna Samia, Aditya Lele, Yuan Xue

Leadership Development Committee

Sally Shi (Co-Chair), Bo Wu (Co-Chair), Elizabeth Xu (Co-Chair), Baijun Tian, Jane Zhang

Membership Committee

Peter Ma (Chair), Anna Samia, Baijun Tian, Fred Yan, Yuan Xue

Summer Academy Committee 

Yuan Xue (Co-Chair), Sally Shi (Co-Chair), Yutao He (Co-Chair), Fred Yan (Co-Chair), Jane Zhang, John Wang, Baijun Tian, Anna Samia, Yiguang Ju, Lei Xu 

(Symposia) Committee

Fred Yan (Chair), Yiguang Ju, Peter Ma, Jane Zhang, John Wang, Baijun Tian