Committees

Board Member Nomination Committee

Mohan Sankaran (Co-Chair), Jane Zhang (Co-Chair)


Distinguished Webinar Committee

John Wang (Chair), Fred Yan, Honami Naora, Xuedong Huang, Peter Ma, Li Qiao


Diversity, Equality, and Inclusion Committee

Anna Samia (Chair), Honami Naora, Boon Loo, Mohan Sankaran, Li Qiao


Entrepreneurship Committee

Stephen Xi (Co-Chair), Fred Yan (Co-Chair), Chao Yan


Junior Board Committee

Cheyenne Teng (Chair), Anna Samia, Aditya Lele, Yuan Xue

Leadership Development Committee

Bo Wu (Co-Chair), Elizabeth Xu (Co-Chair), Yiguang Ju, Baijun Tian, Jane Zhang


Membership Committee

Peter Ma (Chair), Anna Samia, Baijun Tian, Fred Yan, Yuan Xue


Summer Academy Committee

Yuan Xue (Co-Chair), Fred Yan (Co-Chair), Jane Zhang, John Wang, Baijun Tian, Anna Samia, Yiguang Ju

(Symposia) Committee

Fred Yan (Chair), Yiguang Ju, Peter Ma, Jane Zhang, John Wang, Baijun Tian