Lifetime Members

  • A-J

Hongwei Dong, UCLA School of Medicine

Jun Du, National Atmospheric and Oceanic Administration (NOAA)

Dechao Guo, IBM Research

Weihong Guo, Case Western Reserve University

X. Edward Guo, Columbia University

Liangbing Hu

John Hu

Xuedong Huang

Yiguang Ju, Princeton University

  • K-S

Aditya Lee

Linheng Li, Stowers Institute for Medical Research

Feng Lin

Huiping Liu, Northwestern University

Jingbo Louise Liu, Texas A&M University-Kingsville

Ping Liu, University of Texas, Arlington

Peter Ma, University of Michigan

Li Qiao, Purdue University

Yue Rong

Anna Samia, Case Western Reserve University

Mohan Sankaran, University of Illinois at Urbana-Champaign

Jingjing Shang, Columbia University

  • T-W

Amy H. Tang

Chu Cheyenne Teng, Pendar Technologies LLC

Baijun Tian, Jet Propulsion Laboratory (JPL), California Institute of Technology (Caltech)

Chengbin Wang

Shuangcai Wang

Yi Wang, FM Global

Zhenghe John Wang, Case Western Reserve University

Stephen Wong, Houston Methodist Hospital and Weill Cornell Medicine

Bo Wu

  • X-Z

Chuanwu Xi, University of Michigan

Steven Xi, Eastlink Capital

Lei Xu

Chao Yan, Princeton University, Princeton NuEnergy (CEO)

Fred Yan, Product Management Lead, Educational Testing Service (ETS)

Jane Zhang, Energy Transition Consultant, Former General Manager at Shell

Yubin Zhou, Texas A&M University

Zhengyuan Zhu, Iowa State University